Get Adobe Flash player
 
 
Dešavanja

Finansijski plan 2018.

     FINANSIJSKI PLAN: 2018    
Šifra korisnikaJedin-stveni broj budžet-skog-koris-nikaFUNKCIJABROJ I NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTIKONTOOPISSredstva iz budžetaIzdaci iz ostalih izvoraUKUPNA SREDSTVA 
1234567810 (7+9) 
  8201201-0001 (Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture)      
     DEČJE POZORIŠTE SUBOTICA    
    410000Rashodi za zaposlene31.588.0002.316.00033.904.000 
    411000Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto23.000.0002.000.00025.000.000 
    411100Plate, dodaci i naknade zaposlenih23.000.0002.000.00025.000.000 
    411111Plate po osnovu cene rada21.100.0002.000.00023.100.000 
    411115Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli rad)1.900.00001.900.000 
    412000Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9%4.245.000296.0004.541.000 
    412100Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje2.870.000200.0003.070.000 
    412111Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje2.870.000200.0003.070.000 
    412200Doprinos za zdravstveno osiguranje1.200.00085.0001.285.000 
    412211Doprinos za zdravstveno osiguranje1.200.00085.0001.285.000 
    412300Doprinos za nezaposlenost175.00011.000186.000 
    412311Doprinos za nezaposlenost175.00011.000186.000 
    413000Naknade u naturi500.00020.000520.000 
    413100Naknade u naturi500.00020.000520.000 
    413151Prevoz na posao i sa posla (markica)500.00020.000520.000 
    414000Socijalna davanja zaposlenima1.754.00001.754.000 
    414100Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla131.0000131.000 
    414111Porodiljsko bolovanje131.0000131.000 
    414200Rashodi za decu zaposlenih000 
    414211Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih000 
    414300Socijalna davanja zaposlenima1.623.00001.623.000 
    414311Otpremnina prilikom odlaska u penziju000 
    414312Otpremnina u slučaju otpuštanja sa posla1.623.00001.623.000 
    414314Pomoć u slučaju smrti000 
    414400Pomoć u medicinskom lečenju000 
    414411Pomoć u lečenju000 
    415000Naknada za zaposlene450.0000450.000 
    415100Naknada troškova za zaposlene450.0000450.000 
    415112Naknada za prevoz na posao i sa posla450.0000450.000 
    416000Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi1.639.00001.639.000 
    416100Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi1.639.00001.639.000 
    416111Jubilarne nagrade1.639.00001.639.000 
    420000Korišćenje roba i usluga9.361.0006.668.00016.029.000 
    421000Stalni troškovi2.635.000979.0003.614.000 
    421100Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga83.00050.000133.000 
    421111Troškovi platnog prometa83.00050.000133.000 
    421200Energetske usluge2.100.00002.100.000 
    421211Električna energija600.0000600.000 
    421225Toplotna energija1.500.00001.500.000 
    421300Komunalne usluge209.0002.000211.000 
    421311Komunalne usluge109.0002.000111.000 
    421324Odvoz otpada100.0000100.000 
    421400Usluge komunikacija83.000672.000755.000 
    421411Usluge komunikacija83.000662.000745.000 
    421421Pošta010.00010.000 
    421500Troškovi osiguranja160.0005.000165.000 
    421512Osiguranje vozila05.0005.000 
    421519Osiguranje imovine109.0000109.000 
    421521Osiguranje zaposlenih51.000051.000 
    421600Zakup imovine i opreme0250.000250.000 
    421612Zakup nestambenog prostora0250.000250.000 
    422000Troškovi putovanja869.0001.360.0002.229.000 
    422100Troškovi službenih putovanja100.000700.000800.000 
    422111Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu100.000700.000800.000 
    422121Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji000 
    422131Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji000 
    422200Troškovi službenih putovanja u inostranstvu769.000510.0001.279.000 
    422211Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo589.000510.0001.099.000 
    422221Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo180.0000180.000 
    422300Troškovi putovanja u okviru redovnog rada0150.000150.000 
    422391Prevoz sredstvima javnog prevoza0150.000150.000 
    422900Troškovi transporta000 
    422911Ostali troškovi transporta000 
    423000Usluge po ugovoru1.064.000734.0001.798.000 
    423100Administrativne usluge01.0001.000 
    423111Administrativne usluge01.0001.000 
    423200Kompjuterske usluge62.00030.00092.000 
    423221Kompjuterske usluge62.00030.00092.000 
    423300Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih0250.000250.000 
    423322Usluge obraz. i usavrš.zapos.0250.000250.000 
    423400Usluge informisanja000 
    423411Usluge štampanja000 
    423500Stručne usluge934.000100.0001.034.000 
    423521Pravno zastupanje pred domaćim sudovima260.000100.000360.000 
    423591Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija359.0000359.000 
    423599ostale stručne usluge315.0000315.000 
    423600Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo0100.000100.000 
    423621Ugostiteljske usluge0100.000100.000 
    423700Reprezentacija0153.000153.000 
    423711Reprezentacija0153.000153.000 
    423900Ostale opšte usluge68.000100.000168.000 
    423911Ostale opšte usluge68.000100.000168.000 
    424000Specijalizovane usluge3.586.0002.870.0006.456.000 
    424900Ostale specijalizovane usluge3.586.0002.870.0006.456.000 
    424911Ostale specijalizovane usluge(Produkcije)3.586.0002.870.0006.456.000 
    425000Tekuće održavanje141.00050.000191.000 
    425200Tekuće popravke i održavanje opreme141.00050.000191.000 
    425262Tekuće popr.i održ.opreme141.00050.000191.000 
    426000Materijal1.066.000675.0001.741.000 
    426100Administrativni materijal52.000052.000 
    426111Administrativni materijal52.000052.000 
    426400Materijal za saobraćaj247.000250.000497.000 
    426411Benzin247.000250.000497.000 
    426600Materijal za obrazovanje, kulturu i sport730.000400.0001.130.000 
    426621Materijali za kulturu730.000400.0001.130.000 
    426800Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo37.00025.00062.000 
    426811Materijal za održavanje higijene i ugost.37.00025.00062.000 
    430000Amortizacija i upotreba sredstava za rad000 
    431000Amortizacija nekretnina i opreme000 
    431100Amortizacija zgrada i građevinskih objekata000 
    431111Amortizacija zgrada i građevinskih objekata000 
    431200Amortizacija opreme000 
    431211Amortizacija opreme000 
    431300Amortizacija ostalih nekretnina i opreme000 
    431311Amortizacija ostalih nekretnina i opreme000 
    440000Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja08.0008.000 
    444000Prateći troškovi zaduživanja08.0008.000 
    444100Negativne kursne razlike08.0008.000 
    444111Negativne kursne razlike08.0008.000 
    460000Donacije, dotacije, transferi2.500.00002.500.000 
    465000Ostale dotacije i transferi2.500.00002.500.000 
    465100Ostale tekuće donacije i transferi2.500.00002.500.000 
    465112Ostale tekuće dotacije po zakonu2.500.00002.500.000 
    480000Ostali rashodi123.000810.000933.000 
    482000Porezi ,obavezne takse i kazne0260.000260.000 
    482100Ostali porezi0100.000100.000 
    482131Registracija vozila0100.000100.000 
    482200Obavezne takse0100.000100.000 
    482211Republičke takse0100.000100.000 
    482300Novčane kazne i penali060.00060.000 
    482311Republičke kazne060.00060.000 
    483000Novčane kazne i penali po rešenju sudova0550.000550.000 
    483100Novčane kazne i penali po rešenju sudova0550.000550.000 
    483111Novčane kazne i penali po rešenju sudova0550.000550.000 
    485000Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa123.0000123.000 
    485100Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa123.0000123.000 
    485111Naknada štete neopravdano osuđenih lica000 
    485119Ostale naknade štete123.000‹‹ Nazad