Get Adobe Flash player
 
 
Dešavanja

Finansijski plan 2020.

Финансијски план 2020. Дечје позориште  
      
КонтоПриходи и примања/Расходи и издаци програмске активностиВредност у 2020. години  
Буџетска средстваСредства из осталих извораНово стање из осталих извораUKUPNO
321000УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА01.018.0001.018.0001.018.000
321311Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1.018.0001.018.0001.018.000
731000ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА0390.000870.000870.000
731100Текуће донације од иностраних држава 390.000870.000870.000
742000ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА06.155.0005.604.0005.604.000
742121Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике 6.155.0005.604.0005.604.000
743000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ0071.00071.000
743100Приходи од новчаних казни за кривична дела  71.00071.000
791000ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА43.049.0000043.049.000
791111Приходи из буџета43.049.000  43.049.000
 УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ43.049.0007.563.0007.563.00050.612.000
411000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)27.301.0001.000.000865.00028.166.000
411111Плате по основу цене рада24.801.0001.000.000865.00025.666.000
411115Додатак за време проведено на раду (минули рад)2.500.000  2.500.000
412000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА5.104.000296.000296.0005.400.000
412111Допринос за пензијско и инвалидско осигурање3.590.000198.000198.0003.788.000
412211Допринос за здравствено осигурање1.514.00098.00098.0001.612.000
413000НАКНАДЕ У НАТУРИ430.00020.00030.000460.000
413142Поклони за децу запослених180.00000180.000
413151Превоз на посао и са посла (маркица)250.00020.00030.000280.000
414000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА410.00000410.000
414311Отпремнина приликом одласка у пензију410.000  410.000
415000НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ350.00000350.000
415112Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла350.000  350.000
416000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ200.00000200.000
416111Јубиларне награде200.000  200.000
421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ2.589.000979.000982.0003.571.000
421111Трошкови платног промета86.00050.00050.000136.000
421211Услуге за електричну енергију617.000  617.000
421225Централно грејање1.392.000  1.392.000
421311Услуге водовода и канализације126.000 3.000129.000
421324Одвоз отпада103.000  103.000
421411Телефон, телекс и телефакс110.000655.000655.000765.000
421421Пошта 15.00015.00015.000
421512Осигурање возила 9.0009.0009.000
421519Осигурање остале дугорочне имовине102.000  102.000
421521Осигурање запослених у случају несреће на раду53.000  53.000
421612Закуп нестамбеног простора 250.000250.000250.000
422000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА500.0001.120.0001.120.0001.620.000
422111Трошкови дневница (исхране) на службеном путу100.000500.000500.000600.000
422121Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)0120.000120.000120.000
422211Трошкови дневница за службени пут у иностранство175.000500.000500.000675.000
422221Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)225.00000225.000
423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ4.430.0002.900.0002.982.0007.412.000
423111Услуге превођења 25.00025.00025.000
423221Услуге одржавања рачунара62.000 7.00069.000
423322Котизација за стручна саветовања 425.000425.000425.000
423521Правно заступање пред домаћим судовима240.000100.000100.000340.000
423591Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија300.000  300.000
423599Остале стручне услуге3.748.0002.100.0002.100.0005.848.000
423711Репрезентација 150.000155.000155.000
423911Остале опште услуге80.000100.000170.000250.000
425000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ143.00050.00050.000193.000
425262Текуће поправке и одржавање опреме за културу143.00050.00050.000193.000
426000МАТЕРИЈАЛ1.072.000600.000600.0001.672.000
426111Канцеларијски материјал52.000  52.000
426411Бензин250.000150.000150.000400.000
426621Материјали за културу720.000425.000425.0001.145.000
426811Хемијска средства за чишћење50.00025.00025.00075.000
444000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА08.0008.0008.000
444111Негативне курсне разлике 8.0008.0008.000
482000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ0250.000250.000250.000
482131Регистрација возила 110.000110.000110.000
482211Републичке таксе 70.00070.00070.000
482311Републичке казне 70.00070.00070.000
483000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА0330.000330.000330.000
483111Новчане казне и пенали по решењу судова 330.000330.000330.000
485000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА520.000040.000560.000
485119Остале накнаде штете520.000 40.000560.000
512000МАШИНЕ И ОПРЕМА010.00010.00010.000
512251Опрема за домаћинство010.00010.00010.000
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ43.049.0007.563.0007.563.00050.612.000
      
Извори финансирања програмске активностиВредност у 2020. години  
01 - Приходи из буџета43.049.000  
04 - Сопствени приходи буџетских корисника5.675.000  
05 - Донације од иностраних земаља870.000  
13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година318.000  
15 - Неутрошена средства донација из ранијих година700.000  
  50.612.000  
      
   smanjenje  
Датум:  povećanje  
      

‹‹ Nazad