Get Adobe Flash player

Finansijski plan 2021.

Финансијски план 2021. Дечје позориште 
КонтоПриходи и примања/Расходи и издаци програмске активностиВредност у 2021. години 
Буџетска средстваСредства из осталих извораUKUPNO
321000УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА0129.000129.000
321311Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 129.000129.000
731000ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА0250.000250.000
731100Текуће донације од иностраних држава 250.000250.000
742000ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА07.228.0007.228.000
742121Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике 7.228.0007.228.000
743000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ0800.000800.000
743321Приходи од новчаних казни за прекршаје 800.000800.000
791000ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА45.306.000045.306.000
791111Приходи из буџета45.306.000 45.306.000
 УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ45.306.0008.407.00053.713.000
411000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)26.571.0001.000.00027.571.000
411111Плате по основу цене рада24.571.0001.000.00025.571.000
411115Додатак за време проведено на раду (минули рад)2.000.000 2.000.000
412000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА5.200.000300.0005.500.000
412111Допринос за пензијско и инвалидско осигурање3.600.000200.0003.800.000
412211Допринос за здравствено осигурање1.600.000100.0001.700.000
413000НАКНАДЕ У НАТУРИ530.00020.000550.000
413142Поклони за децу запослених100.0000100.000
413151Превоз на посао и са посла (маркица)430.00020.000450.000
414000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА700.00020.000720.000
414311Отпремнина приликом одласка у пензију600.000 600.000
414314Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 20.00020.000
414419Остале помоћи запосленим радницима100.000 100.000
415000НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ600.0000600.000
415112Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла600.000 600.000
416000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ300.0000300.000
416111Јубиларне награде300.000 300.000
421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ3.131.000979.0004.110.000
421111Трошкови платног промета85.00050.000135.000
421211Услуге за електричну енергију800.000 800.000
421225Централно грејање1.721.000 1.721.000
421311Услуге водовода и канализације127.000 127.000
421324Одвоз отпада128.000 128.000
421411Телефон, телекс и телефакс110.000655.000765.000
421421Пошта 15.00015.000
421512Осигурање возила 9.0009.000
421519Осигурање остале дугорочне имовине107.000 107.000
421521Осигурање запослених у случају несреће на раду53.000 53.000
421612Закуп нестамбеног простора 250.000250.000
422000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА770.0001.120.0001.890.000
422111Трошкови дневница (исхране) на службеном путу0500.000500.000
422121Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)0120.000120.000
422211Трошкови дневница за службени пут у иностранство350.000500.000850.000
422221Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)420.0000420.000
423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ5.819.0003.700.0009.519.000
423111Услуге превођења 25.00025.000
423221Услуге одржавања рачунара70.000 70.000
423322Котизација за стручна саветовања 325.000325.000
423399Остали издаци за стручно образовање 100.000100.000
423521Правно заступање пред домаћим судовима240.000900.0001.140.000
423591Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија480.000 480.000
423599Остале стручне услуге4.909.0002.100.0007.009.000
423711Репрезентација 150.000150.000
423911Остале опште услуге120.000100.000220.000
425000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ120.00050.000170.000
425262Текуће поправке и одржавање опреме за културу120.00050.000170.000
426000МАТЕРИЈАЛ1.164.000600.0001.764.000
426111Канцеларијски материјал60.000 60.000
426411Бензин250.000150.000400.000
426621Материјали за културу794.000425.0001.219.000
426811Хемијска средства за чишћење60.00025.00085.000
444000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА08.0008.000
444111Негативне курсне разлике 8.0008.000
482000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ0250.000250.000
482131Регистрација возила 110.000110.000
482211Републичке таксе 70.00070.000
482311Републичке казне 70.00070.000
483000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА0330.000330.000
483111Новчане казне и пенали по решењу судова 330.000330.000
485000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА301.0000301.000
485119Остале накнаде штете301.000 301.000
512000МАШИНЕ И ОПРЕМА100.00030.000130.000
512221Рачунарска опрема100.000 100.000
512251Опрема за домаћинство 30.00030.000
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ45.306.0008.407.00053.713.000
     
Извори финансирања програмске активностиВредност у 2021. години 
01 - Приходи из буџета44.337.000 
04 - Сопствени приходи буџетских корисника8.028.000 
05 - Донације од иностраних земаља250.000 
06 - Донације од међународних организација549.000 
07 - Трансфери од других нивоа власти420.000 
13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година129.000 
  53.713.000 
     
     

‹‹ Nazad