Get Adobe Flash player
 
 
DeŔavanja

Finansijski plan 2017.

     FINANSIJSKI PLAN: 2017      
Šifra korisnikaJedin-stveni broj budžet-skog-koris-nikaFUNKCIJABROJ I NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTIKONTOOPISSredstva iz budžeta - (poslednji usvojeni finansijski plan)Izdaci iz ostalih izvora (poslednji usvojeni finansijski plan) PRE PROMENEIzdaci iz ostalih izvora NOVO STANJEUKUPNA SREDSTVA  
12345678910 (7+9)  
  8201201-0001 (Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture)        
     DEČJE POZORIŠTE SUBOTICA      
    410000Rashodi za zaposlene29.714.0001.982.0002.081.00031.795.000  
    411000Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto23.096.0001.658.0001.658.00024.754.000  
    411100Plate, dodaci i naknade zaposlenih23.096.0001.658.0001.658.00024.754.000  
    411111Plate po osnovu cene rada23.096.0001.658.0001.658.00024.754.000  
    412000Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9%4.152.000304.000304.0004.456.000  
    412100Socijalni doprinosi4.152.000304.000304.0004.456.000  
    412111Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje4.152.000304.000304.0004.456.000  
    413000Naknade u naturi749.00020.00020.000769.000  
    413100Naknade u naturi749.00020.00020.000769.000  
    413151Prevoz na posao i sa posla (markica)749.00020.00020.000769.000  
    414000Socijalna davanja zaposlenima578.000099.000677.000  
    414100Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla100.000077.000177.000  
    414111Porodiljsko bolovanje100.000077.000177.000  
    414200Rashodi za decu zaposlenih0000  
    414211Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih0000  
    414300Socijalna davanja zaposlenima478.000020.000518.000  
    414311Otpremnina prilikom odlaska u penziju300.00000300.000  
    414312Otpremnina u slučaju otpuštanja sa posla178.0000 178.000  
    414314Pomoć u slučaju smrti0020.00020.000  
    414400Pomoć u medicinskom lečenju002.0002.000  
    414411Pomoć u lečenju002.0002.000  
    416000Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi1.139.000001.139.000  
    416100Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi1.139.000001.139.000  
    416111Jubilarne nagrade1.139.000001.139.000  
    420000KorišÄ‡enje roba i usluga6.280.0006.818.0007.061.00013.341.000  
    421000Stalni troškovi1.430.000749.000785.0002.215.000  
    421100Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga60.00050.00050.000110.000  
    421111Troškovi platnog prometa60.00050.00050.000110.000  
    421200Energetske usluge983.000033.0001.016.000  
    421211Električna energija563.00000563.000  
    421225Toplotna energija420.000033.000453.000  
    421300Komunalne usluge201.0002.0005.000206.000  
    421311Komunalne usluge101.0002.0005.000106.000  
    421324Odvoz otpada100.00000100.000  
    421400Usluge komunikacija60.000462.000462.000522.000  
    421411Usluge komunikacija60.000462.000462.000522.000  
    421500Troškovi osiguranja126.0005.0005.000131.000  
    421512Osiguranje vozila05.0005.0005.000  
    421519Osiguranje imovine91.0000091.000  
    421521Osiguranje zaposlenih35.0000035.000  
    421600Zakup imovine i opreme0230.000230.000230.000  
    421612Zakup nestambenog prostora0230.000230.000230.000  
    422000Troškovi putovanja429.0001.660.0001.807.0002.236.000  
    422100Troškovi službenih putovanja90.000800.000947.0001.184.000  
    422111Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu0800.000800.000800.000  
    422121Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji00147.000147.000  
    422131Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji90.0000090.000  
    422200Troškovi službenih putovanja u inostranstvu339.000610.000610.000949.000  
    422211Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo339.000610.000610.000949.000  
    422300Troškovi putovanja u okviru redovnog rada0100.000100.000100.000  
    422391Prevoz sredstvima javnog prevoza0100.000100.000100.000  
    422900Troškovi transporta0150.000150.000150.000  
    422911Ostali troškovi transporta0150.000150.000150.000  
    423000Usluge po ugovoru617.000834.000884.0001.501.000  
    423100Administrativne usluge0000  
    423111Administrativne usluge0000  
    423200Kompjuterske usluge62.00025.00025.00087.000  
    423221Kompjuterske usluge62.00025.00025.00087.000  
    423300Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih0300.000300.000300.000  
    423322Usluge obraz. i usavrš.zapos.0300.000300.000300.000  
    423400Usluge informisanja0000  
    423411Usluge štampanja0000  
    423500Stručne usluge507.000100.000100.000607.000  
    423521Pravno zastupanje pred domaćim sudovima157.000100.000100.000257.000  
    423591Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija350.00000350.000  
    423600Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo096.000146.000146.000  
    423611Pranje veša0000  
    423621Ugostiteljske usluge096.000146.000146.000  
    423700Reprezentacija0153.000153.000153.000  
    423711Reprezentacija0153.000153.000153.000  
    423900Ostale opšte usluge48.000160.000160.000208.000  
    423911Ostale opšte usluge48.000160.000160.000208.000  
    424000Specijalizovane usluge2.686.0002.850.0002.850.0005.536.000  
    424900Ostale specijalizovane usluge2.686.0002.850.0002.850.0005.536.000  
    424911Ostale specijalizovane usluge(Produkcije)2.686.0002.850.0002.850.0005.536.000  
    425000Tekuće održavanje101.00050.00050.000151.000  
    425200Tekuće popravke i održavanje opreme101.00050.00050.000151.000  
    425262Tekuće popr.i održ.opreme101.00050.00050.000151.000  
    426000Materijal1.017.000675.000685.0001.702.000  
    426100Administrativni materijal52.0000052.000  
    426111Administrativni materijal52.0000052.000  
    426400Materijal za saobraćaj227.000150.000160.000387.000  
    426411Benzin227.000150.000160.000387.000  
    426600Materijal za obrazovanje, kulturu i sport703.000500.000500.0001.203.000  
    426621Materijali za kulturu703.000500.000500.0001.203.000  
    426800Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo35.00025.00025.00060.000  
    426811Materijal za održavanje higijene i ugost.35.00025.00025.00060.000  
    440000Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja08.0008.0008.000  
    444000Prateći troškovi zaduživanja08.0008.0008.000  
    444100Negativne kursne razlike08.0008.0008.000  
    444111Negativne kursne razlike08.0008.0008.000  
    460000Donacije, dotacije, transferi1.320.000001.320.000  
    465000Ostale dotacije i transferi1.320.000001.320.000  
    465100Ostale tekuće donacije i transferi1.320.000001.320.000  
    465112Ostale tekuće dotacije po zakonu1.320.000001.320.000  
    480000Ostali rashodi243.000870.000877.0001.120.000  
    482000Porezi ,obavezne takse i kazne0220.000227.000227.000  
    482100Ostali porezi0100.000100.000100.000  
    482131Registracija vozila0100.000100.000100.000  
    482200Obavezne takse060.00067.00067.000  
    482211Republičke takse060.00067.00067.000  
    482300Novčane kazne i penali060.00060.00060.000  
    482311Republičke kazne060.00060.00060.000  
    483000Novčane kazne i penali po rešenju sudova0450.000450.000450.000  
    483100Novčane kazne i penali po rešenju sudova0450.000450.000450.000  
    483111Novčane kazne i penali po rešenju sudova0450.000450.000450.000  
    485000Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa243.000200.000200.000443.000  
    485100Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa243.000200.000200.000443.000  
    485111Naknada štete

ā€¹ā€¹ Nazad