Get Adobe Flash player
 
 
Dešavanja

Finansijski plan 2019.

II ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ Дечје позориште 
     
КонтоПриходи и примања/Расходи и издаци програмске активностиВредност у 2019. години 
Буџетска средстваСредства из осталих извора - претходно стањеСредства из осталих извора - ново стање
321000УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА0379.000379.000
321311Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 379.000379.000
731000ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА01.250.0001.250.000
731100Текуће донације од иностраних држава 1.250.0001.250.000
742000ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА07.557.0007.557.000
742121Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике 7.557.0007.557.000
743000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ00200.000
743100Приходи од новчаних казни за кривична дела  200.000
791000ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА44.816.00000
791111Приходи из буџета44.816.000  
 УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ44.816.0009.186.0009.386.000
411000ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)24.431.0001.500.0001.500.000
411111Плате по основу цене рада22.184.0001.500.0001.500.000
411115Додатак за време проведено на раду (минули рад)2.247.000  
412000СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА4.587.000296.000296.000
412111Допринос за пензијско и инвалидско осигурање3.169.000200.000200.000
412211Допринос за здравствено осигурање1.418.00085.00085.000
412311Допринос за незапосленост 11.00011.000
413000НАКНАДЕ У НАТУРИ590.00020.00020.000
413142Поклони за децу запослених90.00000
413151Превоз на посао и са посла (маркица)500.00020.00020.000
414000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА472.000010.000
414311Отпремнина приликом одласка у пензију472.000  
414314Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 010.000
415000НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ450.00000
415112Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла450.000  
416000НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ642.00000
416111Јубиларне награде642.000  
421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ2.489.000984.000984.000
421111Трошкови платног промета86.00050.00050.000
421211Услуге за електричну енергију717.000  
421225Централно грејање1.192.000  
421311Услуге водовода и канализације126.0002.0002.000
421324Одвоз отпада103.000  
421411Телефон, телекс и телефакс110.000662.000662.000
421421Пошта 15.00015.000
421512Осигурање возила 5.0005.000
421519Осигурање остале дугорочне имовине102.000  
421521Осигурање запослених у случају несреће на раду53.000  
421612Закуп нестамбеног простора 250.000250.000
422000ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА850.0001.240.0001.490.000
422111Трошкови дневница (исхране) на службеном путу100.000510.000730.000
422121Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)0120.000150.000
422211Трошкови дневница за службени пут у иностранство500.000510.000510.000
422221Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)250.00000
422391Превоз средствима јавног превоза0100.000100.000
423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ3.338.000734.0001.424.000
423111Услуге превођења 1.0001.000
423221Услуге одржавања рачунара62.00030.00030.000
423311Услуге образовања и усавршавања запослених 080.000
423322Котизација за стручна саветовања 200.0000
423391Издаци за стручне испите 0115.000
423399Остали издаци за стручно образовање 090.000
423521Правно заступање пред домаћим судовима240.000100.000100.000
423591Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија390.000  
423599Остале стручне услуге2.546.0000540.000
423621Угоститељске услуге 100.000100.000
423711Репрезентација 153.000153.000
423911Остале опште услуге100.000150.000215.000
424000СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ1.404.0003.000.0002.000.000
424911Остале специјализоване услуге1.404.0003.000.0002.000.000
425000ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ1.961.00050.00050.000
425119Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда1.840.000  
425262Текуће поправке и одржавање опреме за културу121.00050.00050.000
426000МАТЕРИЈАЛ1.342.000575.000625.000
426111Канцеларијски материјал52.000  
426411Бензин250.000150.000200.000
426621Материјали за културу1.000.000400.000400.000
426811Хемијска средства за чишћење40.00025.00025.000
431000АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ00153.000
431111Амортизација зграда и грађевинских објеката  150.000
431211Амортизација опреме  3.000
444000ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА08.0008.000
444111Негативне курсне разлике 8.0008.000
465000ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ2.110.00000
465112Остале текуће дотације по закону2.110.000  
482000ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ0220.000220.000
482131Регистрација возила 100.000100.000
482211Републичке таксе 60.00060.000
482311Републичке казне 60.00060.000
483000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА0550.000550.000
483111Новчане казне и пенали по решењу судова 550.000550.000
485000НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА150.00000
485119Остале накнаде штете150.000  
512000МАШИНЕ И ОПРЕМА09.0009.000
512251Опрема за домаћинство09.0009.000
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ44.816.0009.186.0009.339.000
     
Извори финансирања програмске активностиВредност у 2019. години 
01 - Приходи из буџета44.566.000 
04 - Сопствени приходи буџетских корисника7.710.000 
05 - Донације од иностраних земаља1.250.000 
07 - Трансфери од других нивоа власти250.000 
13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година379.000 
  54.155.000 

‹‹ Nazad